SS. Apostoli

Rome SS. Apostoli

Santi Apostoli: The Church of the Twelve Holy Apostles.

Advertisements